Cvijićeva 63, Beograd

Obuka

Zakonom o bezbednosti saobraćaja RS propisana je obavezna teorijska nastava za vozače B kategorije u trajanju od 40 nastavnih časova (30 n/h predavanja i 10 časova vežbanja svih saobraćajnih situacija) i to po najviše 4 n/h dnevno u trajanju od po 45 minuta.

Nastavu izvode diplomirani inženjeri saobraćaja, licencirani predavači Branislav Banović i Nemanja Cvetić, u učionici kapaciteta 24 mesta.

Teorijska nastava se održava radnim danima u prepodnevnim i popodnevnim terminima i to:

od 10.00-12.45h (3 n/h)
od 17.30-20.15h (3 n/h).

Teorijski ispit kandidata za vozače polaže se u auto školi ZELENO SVETLO u učionici kapaciteta za 17 kandidata najranije sedam dana nakon završetka teorijske nastave u unapred utvrđenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima.

Ispitna pitanja su javna i dostupna svim kandidatima na internet adresi servisi.euprava.gov.rs/autoskole ili na internet adresi auto škole www.zelenosvetlo.rs sa datim tačnim odgovorima na sva ispitna pitanja, dok je kombinacija ispitnih pitanja službena tajna zakonodavca. Od ukupnog broja ispitnih pitanja (1500 pitanja) iz navedenih oblasti ZOBS po unapred određenom konceptu,svakom kandidatu za vozača B kategorije formira se test od 41 pitanja bodovanih sa ukupno 100 poena.

Da bi kandidat položio teorijski ispit potrebno je da tačno odgovori na postavljena pitanja, tj. postigne najmanje 85% od ukupnog broja poena.

Počev od 01.01.2016. godine, teorijski ispit se polaže na računaru u svakoj auto školi pod video nadzorom (čime se eliminišu moguće zloupotrebe u postupku ispita), tako da niko neće znati kombinaciju ispitnih pitanja, jer će istu slučajnim izborom pitanja generisati računarski program (softwer).

Praktična obuka kandidata za vozače u trajanju od 40 moto časova na vozilima izabrane kategorije izvodi se u dve faze i to:

Početna praktična obuka na uređenom prostoru na javnoj površini odobrenoj od strane lokalne samouprave (poligonu za početnu obuku i polaganje ispita) u trajanju od najmanje 2(dva) moto časa.

Ostali časovi obuke izvode se u uslovima javnog saobraćaja na saobraćajnicama slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja,u noćnim uslovima i van naseljenog mesta u ukupnom broju od najmanje 14 moto časova.

Preostali broj časova praktične obuke opredeljuje instruktor vožnje u dogovoru sa kandidatom, zavisno od nivoa stečenog znanja u postupku praktične obuke.

U početnoj fazi sticanja veština i navika,kandidati auto škole ZELENO SVETLO imaju privilegiju da na simulatoru vožnje steknu određena saznanja koja će im koristiti u uslovima realnog odvijanja saobraćaja za brže i efikasnije samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju.

Praktični ispit se polaže najranije dve nedelje nakon završetka praktične obuke u unapred utvrdjenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima.

Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnje u naselju u uslovima slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja.

Svaka auto škola sačinila je 15 ispitnih zadataka koje kandidat slučajnim izborom izvlači u prisustvu članova ispitne komisije(od 25.04.2015. godine ispitni zadatak slučajnim izborom određuje računarski program), datim u formi ispitne trase(rute), gde je na planu saobraćajnica ucrtana maršuta,pravac kretanja i spisak ulica i navedenih radnji sa vozilom koje izvodi kandidat za vozača samostalno i na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Praktični ispit po pravilu traje najmanje 25 minuta; izuzetno trajanje ispita može biti i kraće,ako kandidat ne može da izvede određene radnje ili to čini na način da znatno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja sa vozilom u saobraćaju.

© Globaldizajn  - izrada sajtova - Sva prava zadržana, ZELENO SVETLO d.o.o. Beograd, 2021.