+381 (0) 65 90 80 130cov.zelenosvetlo@gmail.com

Bodovna lista

You are here

Bodovna lista praktičnog ispita za kategoriju B Obrazac 6b
ID broj kandidata   Ime i prezime kandidata   Ime i prezime ispitivača  
Priprema vozila 1.1 Vizuelna provera ispravnosti vozila 1  
1.2 Bezbedan ulazak u vozilo 1  
1.3 Podešavanje sedišta i naslona za glavu 1  
1.4 Podešavanje unutrašnjeg i spoljašnjeg retrovizora 1  
1.5 Nekorišćenje sigurnosnog pojasa   NP
1.6 Startovanje motora 1  
1.7 Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala 3  
Poligonske radnje 2.1 Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake 1  
2.2 Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad 1 2 NP
2.3 Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad 1 2
2.4 Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake 1  
2.5 Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom 1  
2.6 Kočenje i zaustavljanje  1 NP
Saobraćaj na javnom putu Radnje 3.1 Uključivanje u saobraćaj                     NP
3.2 Kretanje po putu                     NP
3.3 Promena saobraćajne trake                     NP
3.4 Prestrojavanje                     NP
3.5 Skretanje vozila                     NP
3.6 Polukružno okretanje                     NP
3.7 Mimoilaženje                     NP
3.8 Obilaženje vozila, odnosno prepreke                     NP
3.9 Preticanje                     NP
3.10 Prelazak preko železničke pruge                     NP
3.11 Odnos prema pešacima                     NP
3.12 Zaustavljanje i parkiranje                     NP
3.13 Isključivanje iz saobraćaja                     NP
Postupanja 4.1 Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima                     NP
4.2 Postupanje po saobraćajnim znakovima                     NP
4.3 Postupanje po oznakama na kolovozu                     NP
4.4 Upotreba svetala                     NP
4.5 Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla                     NP
4.6 Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika                     NP
4.7 Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja                     NP
Tehnika vožnje 5.1 Pokretanje vozila                                   NP
5.2 Delovanje na komandu uređaja za upravljanje                                   NP
5.3 Promena stepena prenosa                                   NP
5.4 Kočenje                                   NP
5.5 Ubrzavanje                                   NP
5.6 Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja                                   NP
Nedozvoljene greške prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja 6.1 Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji NP
6.2 Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica NP
6.3 Prolazak na „crveno“ svetlo na semaforu i istovremeno uključeno „crveno“ i „žuto“ svetlo na semaforu NP
6.4 Prolazak na „žuto“ svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka) NP
6.5 Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou NP
6.6 Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake NP
6.7 Nezaustavljanje na saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“, saobraćajni znak „zabrana prolaza bez zaustavljanja“, odnosno ispred oznake na kolovozu „neisprekidana linija zaustavljanja“ NP
6.8 Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja NP
6.9 Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni „30“ i zoni usporenog saobraćaja NP
6.10 Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja NP
6.11 Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja NP
6.12 Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja NP
6.13 Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake NP
6.14 Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama NP
6.15 Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera NP
6.16 Preticanje kolone vozila NP
6.17 Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece NP
6.18 Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza NP
6.19 Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza NP
Ugrožavanje bezbednosti kod kojih se završava ispit 7.1 Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača NP
7.2 Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica NP
7.3 Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednosti NP
7.4 Korišćenje mobilnog telefona NP
7.5 Nepostupanje po naredbama ispitne komisije NP
Ukupan broj negativnih bodova   OCENA NA ISPITU POLOŽIO
Ukupan broj konstatacija NP   NIJE POLOŽIO
Potpis kandidata   Potpis ispitivača